logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Jesteśmy szkołą bezpieczną. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wpajamy system wartości etycznych i moralnych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

WIZJA SZKOŁY

Mottem przewodnim są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.

Zakładamy, że w Szkole Podstawowej każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i talenty, po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę  samokształceniową, a przede wszystkim wierzyć we własne siły i możliwości, czuje się bezpieczny i doceniony, zawsze może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników; pracownicy i uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw; uczniowie, opuszczają budynek szkoły, by w naturalnym środowisku zgłębiać tajemnice świata przyrody, zjawiska fizyczne, wyjeżdżają na wycieczki, by poznawać najbliższą okolicę i ciekawe zakątki naszego kraju, korzystają z kina, teatru, muzeum, planetarium, filharmonii itp.: nauczyciele mają nowoczesne pomoce dydaktyczne, bardzo dobrze wyposażone pracownie, miejsce do przygotowania się do lekcji  i pracy zespołowej, zabezpieczone warunki do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji; organizowane są spotkania ze znanymi ludźmi, w tym także z rodzicami wykonującymi interesujące zawody.

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IWONICZU - ZDROJU

Naszym głównym celem jest rozwój ucznia. Realizując tę koncepcję,  przygotujemy się do planowania i realizowania procesów edukacyjnych, które w szerokim zakresie pozwolą uczniom uczyć się. Uważamy, że umiejętność uczenia się przez całe życie jest największym kapitałem ucznia na przyszłość. W ramach tego procesu powinna być realizowana podstawa programowa poszerzona o elementy uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego. Dla nas ważne jest stworzenie przestrzeni do aktywności uczniów w życiu szkoły.

Uważamy, że należy kształtować postawy uczniowskie oparte na fundamentalnych wartościach, tj. bezpieczeństwo, tolerancja, współpraca, odpowiedzialność.  Sądzimy, że w szkole powinniśmy dać przestrzeń rozwoju na miarę możliwości każdemu uczniowi: indywidualizacja procesu, czyli praca z uczniem zdolnym i słabym.

Ważnym elementem dla nas jest, to żeby wdrożyć nauczycieli do pracy zespołowej, zarówno w rozwiązywaniu problemów, jak również w doskonaleniu własnej pracy . Chcemy stworzyć przekonanie, że umiejętność uczenia się to szansa na spełnienie swoich planów i marzeń zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Pragniemy, by świadomi tego byli również rodzice. Są oni dla nas bardzo ważnym partnerem w rozwoju ucznia . Chcemy, żeby zaistniała partycypacja, tj. inicjowanie, planowanie, współuczestnictwo, odpowiedzialność za życie szkoły. Inaczej mówiąc pragniemy żeby wszyscy członkowie naszej społeczności czuli się współgospodarzami szkoły.

Widzimy potrzebę otwarcia naszej placówki na potrzeby środowiska, ale również otwarcia środowiska na potrzeby szkoły. Zależy nam na tym, aby uczniowie poznawali swoje środowisko realnie (zakłady, instytucje, urzędy), żeby mogli prezentować swoje osiągnięcia w konkursach, wystawach, festynach i zawodach. Jednocześnie widzimy szerszą możliwość wykorzystania bazy i innych zasobów szkoły przez środowisko (spotkania, szkolenia, kursy).

Chcemy mieć rzetelną informację o pracy szkoły i w tym celu będziemy  prowadzili własne badania, między innymi ewaluację wewnętrzną,  aby na podstawie wniosków z badań wewnętrznych i zewnętrznych podejmować jak najbardziej trafne decyzje związane z rozwojem placówki.

Planujemy,  aby w obszarze zarządzania zaangażować  jak  najwięcej osób. Będziemy chcieli stworzyć przestrzeń do realizacji zadań uzgodnionych z radą pedagogiczną, zespołami klasowymi, przedmiotowymi,  które będą ukierunkowane na rozwój szkoły.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IWONICZU - ZDROJU

Absolwent Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iwoniczu Zdroju to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy i sprawiedliwości;
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych;
 • posługuje się sprawnie co najmniej jednym językiem obcym;
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Nasz absolwent to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu.

Nasz absolwent :

 • umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;
 • myśli twórczo
 • umie skutecznie się porozumiewać;
 • potrafi stale się uczyć i doskonalić;
 • umie planować swoją pracę i ją organizować;
 • jest tolerancyjny;
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych;
 • jest aktywny i ciekawy świata;
 • jest uczciwy i szlachetny;
 • przestrzega prawa;
 • jest kulturalny, obowiązkowy, samodzielny;
 • promuje zdrowy styl życia;
 • umie dokonywać właściwych wyborów