logo

tel. (013) 435 08 20

ul. Szkolna 2

38-440 Iwonicz-Zdrój

Aktualne konkursy

IV edycja konkursu „WAKACYJNE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ”

IV edycja konkursu

Wakacyjne spotkania z przyrodą”

Małe jest piękne – przyroda pod lupą”

konkurs wojewódzki

pod patronatem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

Cele konkursu:

 • Promowanie aktywnego spędzania wakacji w miejscu zamieszkania, skupianie uwagi wokół pozytywnych działań jako profilaktyka uzależnień.
 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, oraz ich znaczeniu w ekosystemie.
 • Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych i ich dokumentowania.
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Dzielenie się swoją wiedzą i zainteresowaniami z innymi.
 • Zachęcenie do twórczego i kreatywnego przedstawienia tematu.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu województwa podkarpackiego.
 3. Grupy wiekowe wg uczęszczania do klas od września 2018 roku.

klasy I-IV

klasy V-VIII

 1. W tegorocznym konkursie realizujemy temat w formie albumu obserwacji przyrodniczych. Prezentujemy w name:

klasa I-IV

– min. 3 gatunki roślin i 3 gatunki zwierząt, rozpoznajemy je, przedstawiamy w formie pracy plastycznej lub z wykorzystaniem autorskich zdjęć. Podajemy krótkie informacje, ciekawostki o gatunku w formie tekstu pisanego.

klasa V-VIII
– min.5 gatunków roślin i 5 gatunków zwierząt, rozpoznajemy je, przedstawiamy w formie pracy plastycznej lub z wykorzystaniem autorskich zdjęć. Podajemy krótkie informacje, ciekawostki o gatunku w formie tekstu pisanego.

– wybieramy 2 spośród rozpoznanych i podajemy przykłady powiązań tego gatunku z innymi w środowisku oraz jego znaczenie dla człowieka.

 1. Forma pracy – album
 2. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu, powinna być wykonana ręcznie, ale może zawierać np. samodzielnie wykonane zdjęcia (nie wykorzystujemy ilustracji wyciętych z książek lub czasopism) z opisami własnoręcznymi wybranych gatunków.
 3. Treść pracy musi być zgodna z tematem konkursu „Małe jest piękne-przyroda pod lupą” – ocenie podlegać będzie ciekawy sposób ujęcia tematu, jego estetyka i oryginalność oraz zawartość merytoryczna.
 4. Dorośli spędzając czas z dzieckiem, mogą być (a nawet powinni) przewodnikami dziecka, zachęcać, wspierać, kierować, podpowiadać, pomagać znaleźć potrzebne informacje, ciekawostki, sprawować opiekę podczas obserwacji, ale nie wykonywać albumu za dziecko.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, pamięci komputera), a także prezentowania zdjęć na wystawach, organizowanych w celach popularyzacji konkursu oraz w prasie lokalnej.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).
 7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną dokładnie metryczkę – zał.1
 8. Prace należy składać osobiście lub przesłać do 21 września 2018 r. na adres Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju (decyduje data stempla pocztowego)

 

Szkoła Podstawowa

 1. Szkolna 2,

38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. (013) 43 508 20 email: spiwozdroj@poczta.onet.pl

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora, pozostałe można odebrać po zakończeniu konkursu.

O wynikach konkursu, terminie wręczenia dyplomów i nagród organizator poinformuje pocztą elektroniczną lub telefonicznie na podany w metryczce adres (telefon) szkoły.

Zachęcamy do aktywnego spędzania wakacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz do dzielenia się umiejętnością obserwacji poprzez wykonane albumy przyrodnicze.

 

 

REGULAMIN  pdf doc